Huishoudelijk Reglement (HR)

 

Van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011, herzien in de ALV 11 oktober 2018

 

 

Inleiding

Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen waarin onderwerpen uit deze statuten nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld in een huishoudelijk reglement (HR).

Vaststelling of wijziging van dat reglement vindt plaats overeenkomstig art. 19, lid 3 van de statuten.

 

 

De Leden (als aanvulling op art 4,5 en 6 van de statuten)

  1. Conform de statuten van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO te Zeist kan niemand gelijktijdig lid zijn van meer dan één plaatselijke vereniging.
  2. De leden worden dringend verzocht tijdig aan het secretariaat wijziging van hun postadres en hun e-mailadres door te geven.

 

 

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (aanvulling op art 12 t/m 16 van de statuten)

  1. De agenda dient ten minste de volgende punten te bevatten: de notulen van de vorige (algemene) ledenvergadering, het jaarverslag van de secretaris, het financieel jaarverslag, de begroting, het verslag van de kascommissie, de benoeming van de nieuwe kascommissie en de verkiezing van nieuwe bestuursleden.
  2. Ieder lid is gerechtigd uiterlijk 7 dagen vóór de ledenvergadering een agendapunt voor te dragen bij de secretaris.
  3. Onder schriftelijke bijeenroeping wordt ook verstaan de e-mailadressen zoals die bij ons bekend zijn.

 

 

Het Bestuur

  1. Het bestuur stelt een functieomschrijving op voor de verschillende bestuursfuncties.
    Deze lijst vormt bijlage 1 van dit HR.
  2. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Dit rooster is bijlage 2 van dit HR.

 

 

Cursussen

Voor een beginnerscursus EHBO kan eenieder zich aanmelden; lidmaatschap van de vereniging is niet verplicht.

Voor deelname aan de bijscholingscursus EHBO is lidmaatschap van de vereniging wel verplicht.

Voor deelname aan een beginnerscursus AED, bijscholingscursus AED en beginnerscursus Kinder-EHBO is lidmaatschap van de vereniging niet verplicht.

De kosten van deze cursussen worden jaarlijks door het bestuur vastgesteld.

 

 

Evenementen

De vereniging wordt regelmatig gevraagd door organisatoren van evenementen om EHBO-ondersteuning te leveren. De leden kunnen hun bijdrage te leveren aan de EHBO-inzet bij deze evenementen.

In bijlage 3 bij dit HR wordt de taakverdeling voor de organisatie van EHBO-assistentie bij evenementen geregeld.